Algemene voorwaarden Zweminstituut Zevenhuizen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Zweminstituut: de besloten vennootschap het Zweminstituut Zevenhuizen, gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan Prismalaan 40, 2718 CX te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 61902683. De locatie van het zwembad is gelegen aan Tweemanspolder 6A, 2761 ED te Zevenhuizen.

2. Wederpartij: eenieder met wie het Zweminstituut een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, al dan niet tevens Deelnemer.

3. Partijen: het Zweminstituut en de Wederpartij gezamenlijk.

4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die in het kader van de Overeenkomst deelneemt of beoogt deel te nemen aan de Zwemactiviteit(en), al dan niet tevens Wederpartij.

5. Overeenkomst: de tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan het Zweminstituut de Deelnemer gelegenheid biedt tot deelname aan een of meerdere Zwemactiviteiten.

6. Zwemactiviteit: iedere afzonderlijke zwemactiviteit op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek, waaraan de Deelnemer in het kader van de Overeenkomst deelneemt. Een Zwemactiviteit kan zwemlessen inclusief diplomazwemmen, aquasporten, maar ook andere zwemvormen betreffen.

7. Zwemles: Zwemactiviteit betreffende leerlingzwemmen met de bedoeling een landelijk erkend zwemdiploma te behalen.

8. Rittenkaart: een virtuele kaart die voor bepaalde tijd geldig is en waarmee de Wederpartij het recht op deelname aan een bepaald aantal Zwemactiviteiten vooraf inkoopt. 

9. Website: www.zweminstituut-zevenhuizen.nl.

10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het Zweminstituut en iedere Overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Elk aanbod van het Zweminstituut is vrijblijvend; het Zweminstituut kan op basis van slechts zijn aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de Wederpartij aan te gaan. Het Zweminstituut kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.

2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van het Zweminstituut, binden hem niet.

Zwemlessen

3. Voor het aangaan van een Overeenkomst betreffende Zwemlessen dient de Wederpartij de Deelnemer aan te melden via de Website. Nadat de aanmelding van de Deelnemer door het Zweminstituut is bevestigd, wordt de Deelnemer op de wachtlijst geplaatst. Bij de aanmelding (voor plaatsing op de wachtlijst), dient de Wederpartij het uitdrukkelijk overeengekomen inschrijfgeld te voldoen en machtigt zij het Zweminstituut het toekomstige lesgeld automatisch van haar bankrekening af te schrijven.

4. Tot 14 dagen nadat de aanmelding van de Deelnemer door het Zweminstituut is bevestigd, heeft de Wederpartij het recht de aanmelding te herroepen, waarna het inschrijfgeld binnen 14 dagen teruggestort wordt op de bankrekening van de Wederpartij. Zodanige herroeping dient te geschieden per e-mail of middels het daartoe door het Zweminstituut aangeboden modelformulier van herroeping.

5. Wanneer nieuwe zwemgroepen starten, ontvangt de Wederpartij per mail een uitnodiging met beschikbare dagen en tijden voor de Zwemlessen. Nadat de Wederpartij haar keuze voor een dag en tijd per e-mail aan het Zweminstituut kenbaar heeft

gemaakt en het Zweminstituut vervolgens per e-mail heeft bevestigd dat de startdatum van de zwemles definitief is, wordt het maandelijkse lesgeld automatisch van de bankrekening van de Wederpartij geïncasseerd.

6. In geval de eerste Zwemles plaatsvindt binnen de bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 4, geschiedt dit op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij..

Overige Zwemactiviteiten

7. In geval de Overeenkomst betreffende de aanschaf van een Rittenkaart of andere Zwemactiviteiten dan Zwemlessen eveneens rechtstreeks middels de Website tot stand komt, heeft de Wederpartij eveneens het recht de Overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na totstandkoming daarvan. Indien de (eerste) Zwemactiviteit plaatsvindt binnen deze bedenktijd, geschiedt dit eveneens op uitdrukkelijk verzoek van de Wederpartij. Indien de volledige Overeenkomst binnen deze bedenktijd wordt nagekomen, doet de Wederpartij afstand van haar recht van ontbinding zodra de Overeenkomst volledig is nagekomen.

8. In geval van uitoefening van het recht van ontbinding door de Wederpartij terwijl reeds aan een of meer Zwemactiviteiten is deelgenomen, is de Wederpartij het Zweminstituut een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door het Zweminstituut is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst.

9. De Wederpartij kan van haar recht van ontbinding gebruikmaken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door het Zweminstituut aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij het Zweminstituut.

10. Het Zweminstituut zal de eventueel reeds van de Wederpartij ontvangen betaling, minus het eventuele bedrag als bedoeld in lid 8, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Wederpartij terugbetalen.

ARTIKEL 4. | ZWEMLESSEN: INHOUD, LOOPTIJD, OPZEGGING, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST & ANNULEREN EN INHALEN

1. Zwemlessen vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, wekelijks plaats op de overeengekomen dag en tijd. Een verzoek tot wijziging van de overeengekomen dag en/of tijd door de Wederpartij dient per e-mail te worden ingediend. Zodanige wijziging kan uitsluitend plaatsvinden indien het Zweminstituut daarmee instemt door de nieuwe dag en tijd per e-mail aan de Wederpartij bevestigen.

2. De Overeenkomt betreffende Zwemlessen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door Schriftelijke opzegging (waaronder opzegging per e-mail mede begrepen) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Vorenstaande geldt met dien verstande dat de Overeenkomst van rechtswege eindigt door behalen van het C-diploma door de Deelnemer.

3. De Wederpartij kan een Zwemles annuleren tot vier uur vóór aanvang van de Zwemles. Annulering dient plaats te vinden middels het door het Zweminstituut beschikbaar gestelde leerlingvolgsysteem. Indien de Wederpartij tijdig heeft geannuleerd, ontvangt zij een evenredig inhaaltegoed welke de Wederpartij kan verzilveren door de Deelnemer via het leerlingvolgsysteem voor een andere beschikbare dag en tijd aan te melden voor een Zwemles. In geval van te late annulering of ‘no show’, kan deze niet worden ingehaald.

4. De Wederpartij kan, onverminderd het bepaalde in lid 6, ten hoogste vijf inhaaltegoeden hebben openstaan. In geval een Zwemles wordt geannuleerd terwijl reeds vijf inhaaltegoeden openstaan, geldt het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid.

5. De inhaaltegoeden kunnen alleen gebruikt worden om Zwemlessen mee in te halen. De tegoeden kunnen dan ook niet worden gebruikt om de reguliere Zwemles of diplomageld mee te betalen. Inhaaltegoeden zijn niet inwisselbaar voor geld en komen door het eindigen van de Overeenkomst te vervallen.

6. In geval van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, personeelstekort, sluiting van het zwembad op last van de overheid, calamiteiten, evenementen etc.) kan het Zweminstituut ervoor kiezen een Zwemles te annuleren en daarvoor een inhaaltegoed toe te kennen. In dat geval zou het maximum van vijf inhaaltegoeden kunnen worden overschreden. In plaats daarvan of na toekennen van een zodanig inhaaltegoed, kan het Zweminstituut een alternatieve oplossing aanbieden. In geval de Wederpartij aangeeft van een voorgestelde alternatieve oplossing gebruik te maken, komt eventueel ter zake reeds toegekend inhaaltegoed te vervallen.

7. Tijdens schoolvakanties kunnen aangepaste roosters of zelfroosteren van toepassing zijn. Verondersteld wordt dat de Deelnemer conform dit aangepaste rooster deelneemt aan de Zwemlessen, waarbij de Wederpartij de Zwemlessen op reguliere wijze conform lid 3 kan annuleren. Indien de Wederpartij de Zwemles op een voor schoolvakanties aangepast rooster annuleert, kan het maximum van vijf inhaaltegoeden worden overstegen. Eventuele inhaaltegoeden die het maximum van vijf overstijgen, dienen evenwel binnen maximaal 1 maand na het einde van de betreffende schoolvakantie te worden verbruikt, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

8. Het Zweminstituut kan, onverminderd het bepaalde in lid 10, de met de Wederpartij overeengekomen dag en tijd zoals bedoeld in lid 1 wijzigen voor iedere week, met dien verstande dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst

door reguliere opzegging te beëindigen voordat de wijziging van kracht zou worden. Indien de Wederpartij de Overeenkomst om die reden opzegt, maakt zij geen aanspraak op schadevergoeding omdat diplomazwemmen niet plaatsvindt.

9. Zwemlessen worden in kleine zwemlesgroepjes gegeven. Het Zweminstituut behoudt zich het recht voor de groepsgrootte tussentijds te wijzigen.

10. De lesduur van Zwemlessen is op de Website te raadplegen. Het Zweminstituut behoudt zich het recht voor om de lesduur te wijzigen. Het Zweminstituut doet daarvan ten minste vier weken vóór de ingangsdatum van de gewijzigde lesduur, mededeling aan de Wederpartij. Dergelijke wijzigingen zijn gering en vallen daarom niet onder het bereik van het bepaalde in lid 8

ARTIKEL 5. | BEPALINGEN VOOR OVERIGE ZWEMACTIVITEITEN

1. Dit artikel is van toepassing op andere Zwemactiviteiten dan Zwemlessen, waaronder begrepen abonnementen op en Rittenkaarten voor aquasporten en losse verkoop.

2. Een abonnement op aquasporten geeft recht op deelname aan de betreffende Zwemactiviteit op de dagen en tijden zoals aangegeven op het betreffende rooster op de Website. Deelname kan door het Zweminstituut worden geweigerd in geval van onvoldoende beschikbare plaatsen.

3. Een abonnement op aquasporten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt door Schriftelijke opzegging (waaronder opzegging per e-mail mede begrepen) met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

4. Een abonnement op aquasporten kan door de Wederpartij eenmaal per 12 maanden worden gepauzeerd voor een periode van minimaal drie weken. Dit dient schriftelijk en minimaal 1 maand  van te voren aan het Zweminstituut te worden doorgegeven, onder opgave van de pauzeperiode. Voor een gedeelte van een week kan niet worden gepauzeerd.

5. Een Rittenkaart geeft recht op deelname aan het uitdrukkelijk overeengekomen aantal Zwemactiviteiten waarop de Rittenkaart betrekking heeft. Een Rittenkaart is voor de duur van 12 maanden na aanschafdatum geldig. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, maakt de Wederpartij niet langer aanspraak op deelname aan de Zwemactiviteiten op basis van de Rittenkaart, ook niet indien het overeengekomen aantal Zwemactiviteiten nog niet is verbruikt.

6. Het rooster op basis waarvan wordt deelgenomen aan andere Zwemactiviteiten dan Zwemlessen, kan van tijd tot tijd door het Zweminstituut worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt deze wijzigingen zonder dat op enige compensatie aanspraak wordt gemaakt.

ARTIKEL 6. | GEZONDHEID

De Wederpartij verklaart impliciet dat de Deelnemer naar beste weten gezond is en fysiek in staat is om aan de Zwemactiviteit deel te nemen zonder schade voor de gezondheid van de Deelnemer. De Wederpartij garandeert dat de Deelnemer in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom de Deelnemer niet in staat zou zijn om de Zwemactiviteit te volgen en dat de Zwemactiviteit niet schadelijk is voor de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van de Deelnemer.

ARTIKEL 7. | HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. De Wederpartij dient zich te houden aan het huishoudelijk reglement van het Zweminstituut. Dit huishoudelijk reglement wordt op de zwemlocatie bekend gemaakt en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De laatste versie van het huishoudelijk reglement maakt steeds integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. In het bijzonder geldt dat eenieder die zich op de zwemlocatie begeeft, de instructies en aanwijzingen van het personeel van het Zweminstituut en de instructies en aanwijzing die vermeld staan op de in de zwemlocatie aangebrachte borden, dient op te volgen.

2. Het Zweminstituut is gerechtigd personen de toegang tot de zwemlocatie te ontzeggen of hen daarvan te verwijderen dan wel hen de (verdere) deelname aan de Zwemactiviteit te ontzeggen, indien overtreding van het bepaalde in het huishoudelijk reglement of het gedrag van de betreffende persoon daartoe anderszins en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, aanleiding geeft.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Het Zweminstituut is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst het Zweminstituut ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is het Zweminstituut gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is het Zweminstituut, onverminderd het bepaalde in artikel 12.1, gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat verdere nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of redelijkheid niet van hem kan worden gevergd, zoals in geval van liquidatie, verkoop van het Zweminstituut of een deel van Zweminstituut aan een andere partij, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement van het Zweminstituut.

4. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door het Zweminstituut op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. Indien de grond die daartoe aanleiding geeft aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die het Zweminstituut ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst als gevolg van een omstandigheid die niet aan de Wederpartij toerekenbaar is, maakt de Wederpartij evenwel geen aanspraak op compensatie van eventueel overgebleven inhaaltegoeden; deze komen door ontbinding van de Overeenkomst te vervallen.

5. Indien het Zweminstituut de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die het Zweminstituut nog op de Wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, INSCHRIJFKOSTEN, DIPLOMAKOSTEN EN BETALINGEN

1. Het aanbod van het Zweminstituut vermeldt naast de prijs van de Zwemactiviteit welke eventuele bijkomende kosten, zoals inschrijfkosten en diplomakosten, door het Zweminstituut aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

2. De prijs van Zwemlessen en abonnementen op overige Zwemactiviteiten dient maandelijks middels automatische incasso te worden betaald. Bij het aangaan van de betreffende Overeenkomst verstrekt de Wederpartij ter zake een geldige machtiging. In geval van Zwemlessen wordt maandelijks vooraf geïncasseerd. Voor Zwemlessen gepland op officiële nationale feestdagen wordt niet geïncasseerd. Op die feestdagen vinden dan ook geen Zwemlessen plaats.

3. In geval van een Rittenkaart of los kaartje, alsook in geval van inschrijfkosten en diplomakosten, is de Wederpartij gehouden tot volledige vooruitbetaling en wel op de daartoe door het Zweminstituut aangewezen wijze. Diplomakosten worden voorafgaand aan het diplomazwemmen in rekening gebracht.

4. Het Zweminstituut is gerechtigd zijn prijzen te wijzigen. Een prijswijziging ten aanzien van een lopende Overeenkomst dient- ten minste zes weken vooraf aan de Wederpartij bekend te worden gemaakt.

5. In geval van betaling aan het Zweminstituut middels automatische incasso is overeengekomen, de machtiging tot automatische incasso wordt ingetrokken, een betaling niet automatisch kan worden geïncasseerd of wordt gestorneerd, dan dient de betaling alsnog middels een betaallink te geschieden, binnen de door het Zweminstituut daarbij vermelde termijn.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Het Zweminstituut draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan het Zweminstituut kan worden toegerekend.

2. Het gebruik van de lockers op de zwemlocatie is geheel op eigen risico. Het Zweminstituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of verduistering van goederen die zich in de lockers bevinden.

3. Het Zweminstituut verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen, doch geschiedt deelname aan de Zwemactiviteiten geheel vrijwillig en voor eigen risico. Het Zweminstituut is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Zweminstituut, vrijwaart de Wederpartij het Zweminstituut van alle medische claims, processen, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door het Zweminstituut aangeboden diensten.

4. Het Zweminstituut aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet door de Deelnemer behalen van resultaten naar aanleiding van de gevolgde Zwemactiviteiten.

5. Mocht het Zweminstituut aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft het Zweminstituut, indien mogelijk, het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient het Zweminstituut hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van het Zweminstituut ter zake vervalt.

6. De eventuele aansprakelijkheid van het Zweminstituut is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van het Zweminstituut betrekking heeft.

7. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle aan haar of de Deelnemer toerekenbare schade ontstaan in verband met het gebruik van de op de zwemlocatie beschikbare materialen en overige eigendommen van het Zweminstituut of derden.

8. Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door het Zweminstituut verleende diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan het Zweminstituut.

9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens het Zweminstituut een jaar.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door het Zweminstituut dienen binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de veronderstelde tekortkoming heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij het Zweminstituut.

2. Bij het Zweminstituut ingediende klachten worden binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht in verband met een Overeenkomst die rechtstreeks middels de Website is gesloten, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Het Zweminstituut is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

2. De aan de Wederpartij en Deelnemer toekomende rechten uit de Overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen zonder voorafgaande instemming van het Zweminstituut niet worden overgedragen aan een derde.

3. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 11.3, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Stel je vraag

Wil je meer informatie ontvangen?
Laat het ons weten!